Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ

Özbakan Et ve Et Ürünleri İmal. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bilinçle, siz değerli müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek saklanmasına büyük önem veriyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yasal mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

1.           Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin korunması için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2.           İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların, yönetmeliklerin ve yasal emirlerin yerine getirilmesi, tarafınıza çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarınızın korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kamu İhale Kanunu, İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu uyarınca iş ortaklarımıza, almış olduğumuz ihalenin kapsamına göre kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, avukatlık hizmeti kapsamında anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına, muhasebe departmanına, adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığına ve yasalarla teşkil etmiş mercilere, veri güvenliği hizmeti aldığımız anlaşmalı veri tabanlarıyla, yasalarla meşru hale gelmiş olan kurumlara, sigorta şirketlerine, kasko şirketlerine ve almış olduğunuz hizmetin konusunun yurtdışı ile bağlantılı olması halinde, yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla,  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.           Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketimizin  sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Sizden talep edilebilecek bilgiler şunlardır;

--Çalışanımız olmanız halinde İş Kanunu kapsamında özlük dosyasında yer alması gereken zorunlu her türlü bilgi ve belge

-Faturalandırma sürecinde isim soyisim TC kimlik numarası, VKN, Gsm ve adres bilgileriniz, mail adresi

-Katılım Belgesi, Sertifika, İş Güvenliği vb eğitim amaçlı düzenlenen bir programlara kayıt yapılması halinde isim-soyisim, TCKN, Gsm, mail adresi, eğitim durumu bilgisi

-Hizmetlerimizin değerlendirilmesi amacıyla geri dönüş sağlamak amacıyla bildirimde bulunulması

-Hizmetlerimize ilişkin görüş ve şikayetlerinize ilişkin yanıt verme

-Kimliğinizin doğrulanması

-Şirketimiz içerinde genel güvenlik amacıyla fiziki mekanda görüntü kaydı alınması ve saklanması.

-Sunmuş olduğumuz hizmetin geliştirilmesi amacıyla  memnuniyet ölçümü yapılması

-Hakkımızda açılan davaların takibi, icra takiplerinin ve şikayetlerin değerlendirilmesi

-Herhangi bir trafik kazasında ortaya çıkan zararların tazmini amaçlı bilgi temini

-Özel hukuk kişilerine yapılacak kiralama işlemlerinde sözleşmelerimizde yer alması zorunlu unsurların ve belgelerin alınması

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.           Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz  en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

Yukarıda yer alan haklarınızı Oruçreis Mah. Karpuzatan Cad. No:30 Kocasinan/KAYSERİ  adresine  ıslak imzalı dilekçe ile elden  veya  iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Şirketimizin başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.